Sløjfning

Et gravsted kan efter skriftlig anmodning fra gravstedsejer (der træffer beslutning på alle arveberettigedes vegne) til enhver tid sløjfes, men det tilstræbes at gøre det i marts måned, da det passer bedst ind i kirkegårdens rytme.

Såfremt fredningstiden (10 år for urner og 20 år for kister) ikke er udløbet, kan sløjfningen af et gravsted dog kun ske mod betaling af et gebyr. Årsagen hertil er, at kirkegården er nødt til at passe gravstedet indtil fredningstiden er udløbet, før det kan sælges igen.
Når kirkegården sløjfer et gravsted, fjernes beplantning fra gravstedet og gravmonument/-sten stilles i depot for senere at blive destrueret. Hvis der er givet tilladelse hertil, og kirke- og kirkegårdskontoret finder det relevant, kan gravmonument/-sten genbruges som udsmykning på kirkegårdene.
Da beplantning og gravmonumenter er gravstedsejers ejendom, er ejeren naturligvis  velkommen til at hjemtage dette.
Hvis man i forbindelse med sløjfning af et gravsted ønsker at hjemtage beplantning og/eller gravmonument/-sten, bedes man træffe nærmere aftale herom med kirkegårdskontoret/kirkegården.